Toelichting toewijzingsbeleid

Toewijzingscriteria

Toekomstige huurders dienen te voldoen aan inkomensvoorwaarden (er zijn onder- en bovengrenzen gedefinieerd afhankelijk van het type project: eengezinswoningen en appartementen) en huishoudenssamenstelling. De eengezinswoningen worden enkel toegewezen aan meerpersoonshuishoudens. De doelgroep van de appartementen betreft kleine huishoudens. De tweekamerappartementen worden enkel toegewezen aan één of tweepersoonshuishoudens. In geen van de projecten is kamerbewoning toegestaan. 

Kandidaten krijgen voorrang als zij een sociale huurwoning van een corporatie in de gemeente Rijswijk achterlaten* om de doorstroming op de lokale woningmarkt te realiseren (o.a. de scheefhuurders) en/of als kandidaten kunnen aantonen een maatschappelijke danwel economische binding met Rijswijk te hebben. Een sociale huurwoning is een woning welke op het moment van het aangaan van het huurcontract onder de liberalisatiegrens is verhuurd. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld. Dit wordt geverifieerd middels het aanleveren van het huurcontract.

* = wanneer u aangeeft een sociale huurwoning achter te laten dient de sociale huurwoning ook opgezegd te worden en leeg te komen zodat deze beschikbaar komt voor nieuwe huurders.

Onder maatschappelijke en/of economische binding wordt verstaan dat potentiële huurder(s) de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken inwoner(s) is/zijn geweest van de gemeente Rijswijk en/of een arbeidsovereenkomst heeft/hebben van minimaal 24 uur per week en/of ten minste een jaar bij een werkgever in de gemeente Rijswijk of vanuit een werkgever structureel (minimaal 24 uur per week) te werk is/zijn gesteld in de gemeente Rijswijk.

De verhuurder heeft (in uitzonderlijke gevallen danwel door voortschrijdend inzicht bij grote animo) de mogelijkheid om onderbouwd het toewijzingsbeleid aan te vullen met selectiecriteria. 

(punten)systeem

Er zijn drie voorwaarden waaraan huurders kunnen voldoen om voorrang te krijgen. Hoeveel punten uitgedeeld worden per voorwaarden is als volgt:

Vijf punten indien kandidaat of kandidaten een sociale huurwoning van een corporatie in de gemeente Rijswijk achterlaten met een maximum van zeven punten indien door samenwoning twee sociale huurwoningen vrijkomen.

Drie punten indien kandidaat of kandidaten de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene(n) is/zijn geweest van de gemeente Rijswijk met een maximum van drie punten. 

Twee punten indien kandidaat of kandidaten een arbeidsovereenkomst heeft/hebben van minimaal 24 uur per week en/of ten minste een jaar bij een werkgever in de gemeente Rijswijk of vanuit een werkgever structureel (minimaal 24 uur per week) te werk is/zijn gesteld in de gemeente Rijswijk met een maximum van twee punten. 

Bij meerpersoonshuishoudens kunnen niet meer punten worden verdiend dan bij éénpersoonshuishoudens op de factoren maatschappelijke en economische binding. Ofwel om punten te krijgen op economische of maatschappelijke binding dient dit bij meerpersoonshuishoudens in ieder geval van toepassing te  zijn op één van de huurkandidaten. 

Bij een meerpersoonshuishouden kunnen wel extra punten toegekend worden indien er twee sociale huurwoningen worden achtergelaten.  

De maximum score per aanmelding bedraagt 12 punten.

Indien er meerdere kandidaten met dezelfde punten zijn, houdt verhuurder zich het recht voor bij de toewijzing te kijken naar een evenredige verdeling/ afspiegeling in huishoudenssamenstelling en/of hoogte in inkomens binnen de gestelde inkomensgrenzen. 

Inkomensgrenzen

Inschrijvers die boven de maximale inkomensgrenzen verdienen, komen in principe niet in aanmerking. Dit betreft (prijspeil 2021) tot € 55.500 voor eenpersoonshuishouden en tot € 74.000 meerpersoonshuishoudens. De minimale inkomensnorm betreft 42x de huurprijs incl. energieopslag bij eengezinswoningen. Bij de verhuur van eengezinswoningen aan tweeverdieners zal nog een marge van 10% op de maximale inkomensgrens meerpersoonshuishoudens worden gehanteerd. Bij appartementen betreft de minimale inkomensnorm 45x de huurprijs. 

Het maximale inkomen wordt bepaald door alle inkomens van alle huurders volledig mee te tellen, waarbij maximaal twee inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Het minimum inkomen wordt bepaald door de persoon met het hoogste inkomen volledig mee te rekenen. Een eventueel volgend inkomen wordt voor 33% meegeteld.  Betreffen beide inkomens een AOW/pensioen, dan worden deze inkomens volledig bij elkaar opgeteld. Een WW-uitkering wordt niet meegeteld. Andere uitkeringen worden per individueel geval beoordeeld. 

Indien bij appartementen en eengezinswoningen blijkt dat meerpersoonshuishouden meer dan € 74.000 (+10% bij de eengezinswoningen) verdienen, komen deze personen in principe niet in aanmerking.

Proces en planning van inschrijving

De woningen worden onder andere via lokale advertentiekanalen aangeboden, in samenwerking met de lokale woningcorporaties en sleutelberoepen worden actief benaderd. Er wordt gewerkt met vooraf gecommuniceerde inschrijftermijnen. Inschrijvingen na de inschrijftermijn komen op een reservelijst en bij onvoldoende geschikte kandidaten wordt opnieuw een vast inschrijftermijn gesteld.

De toewijzing vindt plaats door de verhuurder conform het (punten)systeem welke hiervoor toegelicht. De verhuurder heeft (in uitzonderlijke gevallen danwel door voortschrijdend inzicht) de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van het toewijzingsbeleid. Na de verwerking van de inschrijvingen zal worden bepaald of een wachtlijst met instemming van ingeschreven kandidaten wordt aangehouden.

Inschrijven op de eengezinswoningen en appartementen gaat als volgt:

  • U kunt zich inschrijven tot 15 november 2022 18.00 uur via deze projectwebsite wonenindecocon.nl.

  • Donderdag 3 november 2022 van 19:00 tot 19:45 uur en van 20:00 uur tot 20:45 uur heeft een inloopmogelijkheid plaatsgevonden in Informatiecentrum RijswijkBuiten om geïnteresseerden te ondersteunen bij de inschrijving en/of andere aanvullende vragen over de projecten te beantwoorden.
  • Woensdag 9 november 2022 van 15.00 tot 15:45 uur en van 16:00 tot 16:45 uur vindt een inloopmogelijkheid plaats in Informatiecentrum RijswijkBuiten om u te laten ondersteunen bij de inschrijving en/of andere aanvullende vragen over de projecten te beantwoorden. Voor vragen over de projecten of over uw inschrijving kunt u contact opnemen met Frisa Makelaars.
  • De inschrijvingstermijn sluit op dinsdag 15 november 2022 18.00 uur.
  • Vanaf dinsdag 29 november 2022 begint het toewijzen van de woningen aan ingeschreven kandidaten, waarna het verhuurproces om tot een definitieve huurovereenkomst te komen verder wordt doorlopen.
  • Vervolgens vindt fasegewijs de toewijzing plaats eerst fasegewijs de woonblokken en dan de appartementen.
  • Kandidaten krijgen na toewijzing 72 uur (3 werkdagen) de tijd om hun gegevens aan te leveren. 

Huurdersdossier op orde en verificatie informatie

Om de woningen definitief toe te kunnen wijzen zal verhuurder de door de huurkandidaten bij de inschrijving aangegeven informatie nader verifiëren middels door de kandidaat in een portal te uploaden documenten van o.a. de Belastingdienst, Mijn Overheid, UWV en het Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) – (vroeger GBA) en waar nodig nadere persoonlijke documentatie zoals ID, salarisstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring en huurovereenkomst (indien u momenteel een sociale woning huurt) of een hypotheekhoudersverklaring (indien u een eigen koophuis heeft) en inkomensgegevens van afgelopen drie jaar van ondernemers.

Hiermee wordt gezorgd voor een eerlijke en transparante toewijzing op basis van vooraf helder gedefinieerde criteria.

Vervolgens vindt het (digitaal) ondertekenen van een huurovereenkomst plaats. Bij de sleuteluitgifte van de woningen vindt verificatie van de huurders met hun ID plaats.

Contact

Heeft u vragen over de inschrijving of het project kunt u contact opnemen met Frisia makelaars.

Scroll naar boven