Toelichting toewijzingsbeleid

Toewijzingscriteria

Toekomstige huurders dienen te voldoen aan inkomensvoorwaarden (er zijn onder- en bovengrenzen gedefinieerd afhankelijk van het type project: eengezinswoningen en appartementen) en huishoudenssamenstelling. De eengezinswoningen worden enkel toegewezen aan meerpersoonshuishoudens. De doelgroep van de appartementen betreft kleine huishoudens. De tweekamerappartementen worden enkel toegewezen aan één of tweepersoonshuishoudens. In geen van de projecten is kamerbewoning toegestaan. 

Kandidaten krijgen voorrang als zij een sociale huurwoning van een corporatie in de gemeente Rijswijk achterlaten* om de doorstroming op de lokale woningmarkt te realiseren (o.a. de scheefhuurders) en/of als kandidaten kunnen aantonen een maatschappelijke danwel economische binding met Rijswijk te hebben. Een sociale huurwoning is een woning welke op het moment van het aangaan van het huurcontract onder de liberalisatiegrens is verhuurd. Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld. Dit wordt geverifieerd middels het aanleveren van het huurcontract.

* = wanneer u aangeeft een sociale huurwoning achter te laten dient de sociale huurwoning ook opgezegd te worden en leeg te komen zodat deze beschikbaar komt voor nieuwe huurders.

Onder maatschappelijke en/of economische binding wordt verstaan dat potentiële huurder(s) de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken inwoner(s) is/zijn geweest van de gemeente Rijswijk en/of een arbeidsovereenkomst heeft/hebben van minimaal 24 uur per week en/of ten minste een jaar bij een werkgever in de gemeente Rijswijk of vanuit een werkgever structureel (minimaal 24 uur per week) te werk is/zijn gesteld in de gemeente Rijswijk.

De verhuurder heeft (in uitzonderlijke gevallen danwel door voortschrijdend inzicht bij grote animo) de mogelijkheid om onderbouwd het toewijzingsbeleid aan te vullen met selectiecriteria. 

Gehanteerd (punten)systeem van toewijzing woningen

Er zijn drie voorwaarden waaraan huurders kunnen voldoen om voorrang te krijgen. Wanneer een woning beschikbaar komt, worden de woningen toegewezen aan kandidaten die op basis van deze voorwaarden als eerste in aanmerking komen, naast de geldende inkomensnorm. Hoeveel punten uitgedeeld werden tijdens de nieuwbouwfase staat achter de voorrangscriteria vermeld:

Voorrangscriterium 1: een kandidaat huurder laat een sociale huurwoning van een corporatie in de gemeente Rijswijk achter (vijf punten, met een maximum van zeven punten indien door samenwoning twee sociale huurwoningen vrijkomen).

Voorrangscriterium 2: een kandidaat huurder is van de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene(n) (geweest) in de gemeente Rijswijk (drie punten). 

Voorrangscriterium 3: indien kandidaat of kandidaten een arbeidsovereenkomst heeft/hebben van minimaal 24 uur per week en/of ten minste een jaar bij een werkgever in de gemeente Rijswijk of vanuit een werkgever structureel (minimaal 24 uur per week) te werk is/zijn gesteld in de gemeente Rijswijk met een maximum van twee punten. 

Bij meerpersoonshuishoudens kunnen niet meer punten worden verdiend dan bij éénpersoonshuishoudens op de factoren maatschappelijke en economische binding. Ofwel om punten te krijgen op economische of maatschappelijke binding dient dit bij meerpersoonshuishoudens in ieder geval van toepassing te  zijn op één van de huurkandidaten. 

Bij een meerpersoonshuishouden kunnen wel extra punten toegekend worden indien er twee sociale huurwoningen worden achtergelaten.  

De maximum score per aanmelding bedraagt twaalf punten. Indien er meerdere kandidaten met dezelfde punten zijn, houdt verhuurder zich het recht voor bij de toewijzing te kijken naar een evenredige verdeling/ afspiegeling in huishoudenssamenstelling en/of hoogte in inkomens binnen de gestelde inkomensgrenzen. 

Inkomensgrenzen

Inschrijvers die boven de maximale inkomensgrenzen verdienen, komen in principe niet in aanmerking. Dit betreft (prijspeil 2024) tot € 62.191 voor eenpersoonshuishouden en tot € 82.921 meerpersoonshuishoudens. De minimale inkomensnorm betreft 42x de huurprijs incl. energieopslag bij eengezinswoningen. Bij de verhuur van eengezinswoningen aan tweeverdieners zal nog een marge van 10% op de maximale inkomensgrens meerpersoonshuishoudens worden gehanteerd. Bij appartementen betreft de minimale inkomensnorm 45x de huurprijs. 

Het maximale inkomen wordt bepaald door alle inkomens van alle huurders volledig mee te tellen, waarbij maximaal twee inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Het minimum inkomen wordt bepaald door de persoon met het hoogste inkomen volledig mee te rekenen. Een eventueel volgend inkomen wordt voor 33% meegeteld.  Betreffen beide inkomens een AOW/pensioen, dan worden deze inkomens volledig bij elkaar opgeteld. Een WW-uitkering wordt niet meegeteld. Andere uitkeringen worden per individueel geval beoordeeld. 

Indien bij appartementen en eengezinswoningen blijkt dat meerpersoonshuishouden meer dan € 82.191 (+10% bij de eengezinswoningen) verdienen, komen deze personen in principe niet in aanmerking.

Proces en planning van inschrijving

De toewijzing vindt plaats door de verhuurder conform het (punten)systeem welke hiervoor toegelicht. De verhuurder heeft (in uitzonderlijke gevallen danwel door voortschrijdend inzicht) de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van het toewijzingsbeleid. Na de verwerking van de inschrijvingen zal worden bepaald of een wachtlijst met instemming van ingeschreven kandidaten wordt aangehouden.

Huurdersdossier op orde en verificatie informatie

    Om de woningen definitief toe te kunnen wijzen zal verhuurder de door de huurkandidaten bij de inschrijving aangegeven informatie nader verifiëren middels door de kandidaat in een portal te uploaden documenten van o.a. de Belastingdienst, Mijn Overheid, UWV en het Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) – (vroeger GBA) en waar nodig nadere persoonlijke documentatie zoals ID, salarisstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring en huurovereenkomst (indien u momenteel een sociale woning huurt) of een hypotheekhoudersverklaring (indien u een eigen koophuis heeft) en inkomensgegevens van afgelopen drie jaar van ondernemers.

    Hiermee wordt gezorgd voor een eerlijke en transparante toewijzing op basis van vooraf helder gedefinieerde criteria.

    Vervolgens vindt het (digitaal) ondertekenen van een huurovereenkomst plaats. Bij de sleuteluitgifte van de woningen vindt verificatie van de huurders met hun ID plaats.

    Scroll naar boven