Privacy statement

Algemeen

Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (hierna: VSN) treedt op als de beheerder van Stichting Woningmaatschap Rijswijk Buiten. Vastgoed Syndicering Nederland n.v. verhuurt en beheert woningen in opdracht Stichting Woningmaatschap Rijswijk Buiten en geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens via onze website.

Indien u onze website “Wonenindecocon” bezoekt en/of je via deze website wilt registreren om je in te schrijven voor dit project, dan verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om jou te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij je ook over jouw rechten in dit kader.

De persoonsgegevens die we verwerken hebben we nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening en de toewijzing van de woningen. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig om onze toekomstige huurders van dienst te kunnen zijn. Alleen de personen binnen onze organisatie die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot de persoonsgegevens. We doen niet aan profilering. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken jouw gegevens ten behoeven van de inschrijving voor ons project “Wonen in de Cocon”  niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. Het komt voor dat we jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het opstellen van een huurovereenkomst en het opleveren van de woning. Bijvoorbeeld aan Easyleasing, makelaars en accountant. Indien u een huurovereenkomst heeft gesloten met Stichting woningmaatschap Rijswijk Buiten en de woning is opgeleverd geldt het volgende: https://www.stichtingwoningmaatschap.nl/privacy-statement/

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die VSN verzamelt en verwerkt als je onze website bezoekt en jij je via onze website aanmeldt als belangstellende voor een project in voorbereiding.

Inschrijven voor een huurwoning van het project “Wonen in de Cocon”


Het inschrijven als potentiële huurder van een huurwoning, het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek en het toewijzen van de woning. Jouw gegevens worden overgezet naar een beveiligde CRM omgeving, waar het gekoppeld wordt aan het betreffende project. Door je in te schrijven op de website geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens voor het ontvangen van informatie over het project.

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken via deze website zijn (ook van evt. partner):

 • NAW gegevens: aanhef, voor- en achternaam,
 • telefoonnummers en e-mailadres;
 • burgerlijke staat;
 • nationaliteit;
 • huidige adresgegevens;
 • beroep/ functie;
 • gegevens m.b.t. inkomenssituatie: loondienst (on)bepaalde tijd, ondernemer, uitkering, pensioen, geen, inkomen uit eigen vermogen;
 • gegevens m.b.t. woonsituatie (koop, huur, thuiswonend);
 • financiële inkomensgegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • woningvoorkeuren.

Daarnaast verwerken wij diverse documenten die noodzakelijk zijn voor het kunnen controleren en bevestigen van je identiteit, inkomenssituatie, woonsituatie en financiële situatie. Dit zal via de programma’s en functionaliteiten van Easyleasing en Qii plaatsvinden. Hiervoor maken inschrijvers een account aan waarmee zij een apart account aanmaken met een daarvoor geldend privacy statement. 


Indien een woning is toegewezen zal met de inschrijver een huurovereenkomst worden aangegaan. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn aanvullend op eerder aangegeven persoonsgegevens (ook van evt. partner):

 • ‘geanonimiseerd’ ID bewijs
 • geboortedatum- en plaats
 • nieuwe adres
 • naam rekeningnummer 
 • bank rekeningnummer
 • BIC


Beveiliging

VSN gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. VSN heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

Jouw rechten en vragen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van jouw ‘Recht van inzage’. Of wil je jouw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van jouw ‘Recht op correctie’, dan kun je ons een brief sturen. Voeg bij jouw brief een kopie van een geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (BSN nummer graag onleesbaar maken). Stuur je brief (zonder postzegel) naar:

Stichting Woningmaatschap
T.a.v. Privacy Officer
Antwoordnummer 7300
3970 TH  DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. Indien alle woningen zijn toegewezen en de huurovereenkomsten zijn getekend en alle woningen uit het project “Wonen in de Cocon” zijn opgeleverd aan de huurders, zullen de persoonsgegevens van de inschrijvers na een uitgevoerde accountantscontrole worden verwijderd.

Het privacy statement kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van jouw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vind je altijd op de betreffende website. 

Wij raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Scroll naar boven